OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

CIJENA I TROŠKOVI

Proizvod se prodaje po cijeni navedenoj na sajtu na dan zaključenja ugovora.

Ugovor je zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.

Pojedinačna cijena proizvoda je ukupna i konačna po jedinici proizvoda. Cijena je data u konvertibilnim markama i u nju je uključen PDV.

Kupac ne snosi dodatne poštanske troškove, troškove transporta i isporuke i takvi troškovi se ne mogu staviti kupcu na teret, kao ni troškovi poštarine za prijenos otkupnih iznosa ukoliko kupac cijenu proizvoda isplati uplatom na račun prodavca prije slanja pošiljke.

Troškovi telefonskog poziva korisničkom centru se tarifiraju i naplaćuju kao redovni telefonski pozivi upućeni ka fiksnim mrežama, a shodno aktuelnim cjenovnicima konkretnog operatera koji važe za odlazne pozive ka fiksnim mrežama u BiH.

ISPORUKA I NAČIN PLAĆANJA

Naručeni proizvodi se isporučuju kupcu posredstvom kurirskih službi sa kojima prodavac ostvaruje saradnju. Kupac je dužan da naručene proizvode plati prilikom preuzimanja i to pouzećem – gotovinski dostavljaču. Isporuka se vrši u krajnjem roku od pet radnih dana od dana zaključenja ugovora.Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti,koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obaviješteni putem kontakt podataka koje ste nam dali prilikom naručivanja proizvoda. Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Troškove isporuke snosi Prodavac.

REKLAMACIJE

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava uslijed nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, ne sljedeće načine: 1. Telefonom na broj: +38733975680 svakog radnog dana u vremenskom periodu 9:00 – 17:00 2. Pisanim putem, na adresu Prodavca: Glođina 1 , Sarajevo 3. Elektronskim putem, na elektronsku (e-mail) adresu Prodavca: dina@saffreanex.ba 4. Ovlašćeno lice za reklamacije je Dina Lukhodžić, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. Slanje reklamacija i povrat robe kupcu je besplatan. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtjevu Kupca i konkretan prijedlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od osam dana, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Shodno navedenom kupac će svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da rješi reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u zakonskom roku. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavijesti Kupca i navede rok u kome će rješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

PRAVO NA PREDOMIŠLJANJE

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 15 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 15 dana računa se od dana kada je potrošač primio proizvod.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslana Prodavcu u roku od 15 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana Prodavcu. Kupac može popunjen obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu da dostavi direktno na adresu-sjedište prodavca ili putem maila dina@saffreanex.ba. Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i fakturu o isporučenoj robi.

Protekom roka od 15 dana prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povrat sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, osim ako su uzorak ili model pokazali samo radi obavještenja.

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe ili za promet;

4) ako stvar ima svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane

Materijalni nedostaci za koje prodavac odgovara

(1) Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

(2) Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave poslije prelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

(3) Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

PRAVA KUPCA

 (1) Kupac koji je blagovremeno i uredno obavijestio prodavca o nedostatku može:

1) zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora);

2) zahtijevati sniženje cijene;

3) izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete.

(3) Pored toga i nezavisno od toga, prodavac odgovara kupcu i za štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima, i to prema opštim pravilima odgovornosti za štetu.

PODACI O PRAVNOM LICU

Poslovno ime: “MN MEDIA COMPANY” d.o.o. Sarajevo

Adresa sedišta: Glođina 1 , Sarajevo

Registarski broj:       65-01-0156-11

PIB:    4201632590008

Šifra delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Broj telefona: +38733975680

E-mail adresa: dina@saffreanex.ba

E-mail adresa za reklamacije: dina@saffreanex.ba

Add to cart